<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chevet  
danh từ giống đực
 • đầu giường
đèn kê đầu giường (đèn ngủ)
 • (kiến trúc) mặt ngoài gian giữa nhà thờ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) gối đầu giường
   • gần giường ai
ngồi gần giường một bệnh nhân
   • gươm gối đầu (để đề phòng ban đêm)
   • (nghĩa bóng) vật hộ thân
   • sách gối đầu giường (để đọc)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt