<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cheverel  
['t∫evərəl]
danh từ
  • da mềm (làm găng tay)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt