<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cherche  
danh từ giống cái
  • ( Être à cherche ) (đánh bài) (đánh cờ) chẳng được điểm nào; chẳng được quân nào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt