<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cher  
tính từ
 • thân, thân ái
những người bạn thân nhất của tôi
 • quý báu
thì giờ quý báu
 • đắt, đắt đỏ
đời sống đắt đỏ
cửa hàng này (bán) đắt lắm
phó từ
 • đắt, với giá cao
bán đắt
những bộ quần áo này quá đắt
trả giá cao
   • rồi nó biết tay tôi (trả thù)
   • nó sẽ phải chết (lời hăm doạ)
   • được thuyết phục là chuyện đó sẽ chẳng có tương lai gì cả
   • chẳng ra gì
   • bắt trả đắt mạng mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt