<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chemin  
danh từ giống đực
 • đường
đường khúc khuỷu
đường rừng
đường rẽ đôi, chia đôi
hỏi đường
chỉ đường cho ai
mở đường
đường trượt
đường đời
đi sai đường, đi lạc đường
   • đi con đường của mình, không nao núng
   • dần dần vững bước tiến lên
   • đường hai bên có bờ; đường hai bên có rào
   • đường dài nhất
   • đường hiểm hóc, đường khó khăn
   • đường trơn tru, đường dễ dàng
   • đang đi giữa đường
   • trên đường
gặp ai trên đường
   • luôn luôn đi nơi này nơi nọ
   • đi đúng đường
   • trên con đường thành công
   • cản bước đường của ai
   • luôn đi khắp đó đây
   • cũ lắm; già lắm rồi
   • tiến tới, phát triển
   • làm lành, nhượng bộ
   • đạt đến đích, làm nên sự nghiệp
   • gây khó khăn
   • đi thẳng đến đích, không đi quanh co
   • không ngừng trên đường thắng lợi
   • mở đường, làm gương
   • không dừng lại, không chú ý đến việc khác
   • nửa chừng bỏ việc
   • ra đi, lên đường
   • cứ phải mà làm
   • (nghĩa bóng) đi đường mòn, theo sáo cũ
   • đường nào cũng đến đích, cách nào cũng đưa đến kết quả
   • gặp khó khăn giữa đường
   • gặp phải người cản trở công việc mình
   • chấp nhận đi theo đạo
   • kẻ cướp đường
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt