<
Trang chủ » Tra từ
chemical  
['kemikl]
tính từ
  • (thuộc) hoá học
chiến tranh hoá học
công nghệ hoá học
kỹ sư hoá
danh từ
  • chất hoá học; hoá chất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt