<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chaudière  
danh từ giống cái
  • (kỹ thuật) nồi hơi
  • (từ cũ, nghĩa cũ) chảo, vạc
cái chảo gan
một chảo đường
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt