<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chaud  
tính từ
 • nóng
xứ nóng
nước nóng
bữa ăn nóng (bao gồm các món ăn nóng)
 • ấm
quần áo ấm
giọng ấm
 • hăng, sôi nổi
cuộc tranh luận sôi nổi
 • mới, nóng hổi
tin nóng hổi
 • nhiệt tình
lời trả lời nhiệt tình
 • nóng nảy
tính nóng nảy
 • tình tứ
dù lớn tuổi nhưng ông ta vẫn còn tình tứ
giọng tình tứ
 • động đực
 • gấp gáp, cuống cuồng
   • động vật máu nóng
   • dễ nổi nóng
   • (tiếng lóng, biệt ngữ) ngờ vực
   • vẫn còn xúc động vì
   • chiến tranh nóng (đối lập với chiến tranh lạnh)
   • mùa hè
   • (thân mật) đến tết mới có, còn (là) xơi
   • đỏ, hay được (đánh bạc)
   • không gì vội bằng
   • chẳng hứng (làm gì)
   • khóc sướt mướt
   • tắm nước nóng
   • khu phố có nạn mại dâm hoành hành
   • không cho ai nghỉ phút nào
phó từ
 • nóng
ăn nóng
   • (thân mật) đắt
   • ngay lập tức
đưa tin ngay lập tức
danh từ giống đực
 • sự nóng
chịu đựng nóng và lạnh
 • lúc nóng nhất
lúc nóng nhất trong ngày
   • lúc còn nóng hổi
giải quyết vấn đề lúc còn nóng hổi
   • nóng
   • việc ấy không thưởng không phạt
   • (nghĩa bóng) tôi sợ
   • giải phẫu khi đang kịch phát
   • bị cảm lạnh
   • khi theo nguyên khi theo bị; ba phải
   • làm mưa làm gió, bắt phải theo
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt