<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chaque  
tính từ
  • mỗi, mỗi một
mỗi ngày
mỗi một người
  • (thân mật) mỗi cái
mỗi cái mười frăng
      • mỗi một lần, mỗi khi
anh ta chào tôi mỗi khi gặp nhau
      • mỗi ngày một...; mỗi lúc một...
tình hình mỗi ngày một phức tạp hơn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt