<
Trang chủ » Tra từ
chapter  
['t∫æps]
danh từ
  • chương (sách)
  • đề tài, vấn đề
  • (tôn giáo) toàn bộ giáo sĩ trong một thánh đường; toàn bộ thành viên của một tu viện
  • chi nhánh của một hiệp hội/tổ chức tại một địa phương; chi hội
Năm nay chi hội (ở) Chicago kết nạp được nhiều thành viên mới
      • đến cùng; mãi mãi
      • nói có sách, mách có chứng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt