<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chapeau  
danh từ giống đực
 • cái mũ, cái nón
mũ rơm
bỏ mũ ra
 • chóp, đỉnh, mũ
(thực vật học) mũ nấm
 • mũ giáo chủ hồng y
được phong giáo chủ hồng y
 • lời mào đầu (của bài báo, chương sách...)
lời mào đầu của một bài báo
 • người đỡ đầu
   • (thân mật) hoan hô!
   • tay cầm mũ tỏ vẻ kính trọng
   • cái cất mũ chào
cất mũ chào
   • người tuỳ tùng
   • thay đổi quyết định
   • chịu trách nhiệm về một lỗi lầm, tội ác... (của nhóm)
   • đứng mũi chịu sào
   • phục ai sát đất
   • (thân mật) điên điên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt