<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
channel  
['t∫ænl]
danh từ
 • eo biển
 • lòng sông, lòng suối
 • kênh mương, lạch; ống dẫn (nước dầu...)
 • (nghĩa bóng) đường; nguồn (tin tức, ý nghĩ, tư tưởng...)
những nguồn tin mật
qua những nguồn thường lệ
đường điện báo
đường dây ngoại giao
 • (rađiô) kênh
 • (kiến trúc) đường xoi
 • (kỹ thuật) máng, rãnh
ngoại động từ
 • đào rãnh, đào mương
 • chảy xói (đất) thành khe rãnh (nước mưa)
 • chuyển
chuyển tin tức cho
 • hướng vào (cái gì), xoáy vào (cái gì)
 • (kiến trúc) bào đường xoi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt