<
Trang chủ » Tra từ
changer  
Kỹ thuật
  • bộ (phận) chuyển đổi, bộ (phận) biến đổi
Tin học
  • bộ biến đổi
Toán học
  • máy đổi, [cái, cơ cấu] đổi
Vật lý
  • máy đổi, (cái, cơ cấu) đổi
Xây dựng, Kiến trúc
  • bộ (phận) chuyển đổi, bộ (phận) biến đổi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt