<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chandelle  
[∫ɔn'del]
ngoại động từ
  • bay lao vút lên
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt