<
Trang chủ » Tra từ
chalk  
[t∫ɔ:k]
danh từ
 • đá phấn
 • phấn (viết)
một viên phấn (viết)
 • điểm ghi bằng phấn (trong một trò chơi)
 • (từ lóng) vết sẹo, vết xước
   • hoàn toàn khác nhau; khác nhau hẳn
   • trông gà hoá cuốc
   • hơn nhiều, bỏ xa
nó bỏ xa đối phương, nó hơn đối phương nhiều
   • không biết gì cả, không hiểu gì cả
   • đi đúng giữa hai vạch phấn (để tỏ là minh không say rượu khi bị đưa đến cảnh sát...)
   • (nghĩa bóng) xử, sự mực thước đứng đắn
   • (từ lóng) chuồn, tẩu, chạy trốn
ngoại động từ
 • viết bằng phấn, vẽ bằng phấn, ghi bằng phấn
 • bôi phấn
   • đề ra, vạc (kế hoạch để thực hiện)
   • (thương nghiệp) ghi (một món tiền vào sổ nợ)
   • ghi được một thắng lợi, giành được một thắng lợi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt