<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chaire  
danh từ giống cái
  • giảng dạy, diễn đàn
  • (tôn giáo) sự giảng giáo lí
sự hùng biện trong việc giảng giáo lí
  • ghế giáo sư; chức giáo sư
giáo sư đang ngồi giảng
giữ chức giáo sư triết học
      • tòa thánh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt