<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chacun  
đại từ
 • mỗi người; mỗi cái
mỗi người học trò
mỗi quyển sách này
mỗi người trong chúng ta, mỗi chúng ta
họ đã uống, mỗi người uống chai của mình
 • mọi người
mọi người đều nói thế
   • "mỗi người đều vì mình, Chúa vì mọi người"
   • (đùa cợt) anh nào chị nấy
   • (từ cũ, nghĩa cũ) mọi người
nó cũng rất muốn được thành công như mọi người
danh từ giống đực
 • mỗi một người
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt