<
Trang chủ » Tra từ
chữa cháy  
[chữa cháy]
  • to fight/extinguish fire; to get fire under control
Fire-hydrant; Fireplug
Firefighting equipment/techniques
A bucket chain
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt