<
Trang chủ » Tra từ
chịu ảnh hưởng  
[chịu ảnh hưởng]
  • to be under the influence of somebody/something; to be influenced by somebody/something
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt