<
Trang chủ » Tra từ
chết non  
[chết non]
  • dead at birth; stillborn
      • Stillbirth
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt