<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chết lặng  
[chết lặng]
  • be numbed (with)
be numbed with grief
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt