<
Trang chủ » Tra từ
chẳng khác nào  
[chẳng khác nào]
  • just like somebody/something
To speak just like a fishwife
He is just like his predecessor; He is not unlike his predecessor
She speaks English like a native
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt