<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chẳng hạn như  
  • 比如 <比喻说明同类事物。可以换用(譬如)。>
vài vấn đề đã được giải quyết, chẳng hạn như tuyển sinh bao nhiêu, chia bao nhiêu lớp v.v...
有些问题已经作出决定,比如招多少学生,分多少班,等等。
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt