<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chầu nhậu  
[chầu nhậu]
  • drinking-bout; drinking session; round of drinks
To stand somebody a round of drinks; To treat somebody to a round of drinks
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt