<
Trang chủ » Tra từ
chấn thương  
[chấn thương]
  • (y học) trauma
Slight trauma in the head
Traumatology; (trong bệnh viện) trauma unit
Brain injury; cranial traumatism
Post-traumatic amnesia
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt