<
Trang chủ » Tra từ
chăn nuôi  
[chăn nuôi]
  • to breed; to raise; to rear
To breed pigs and poultry
Breeding farm; livestock farm; cattle farm
To make breeding a main activity
Cattle-breeding State farm
Breeding; cattle-breeding; rearing; raising; animal husbandry
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt