<
Trang chủ » Tra từ
chú tâm  
[chú tâm]
  • to give one's whole mind to something; to concentrate one's attention on something; to concentrate on something
To give one's whole mind to one's study
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt