<
Trang chủ » Tra từ
chó  
[chó]
  • dog; bitch
Dog food
To die like a dog; to die a dog's death
To treat somebody like a dog
The dog bit him on the leg
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt