<
Trang chủ » Tra từ
chính nghĩa  
[chính nghĩa]
  • just cause; justice
Justice triumphs over injustice
We fight for justice
  • just
A just deed
A just war
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt