<
Trang chủ » Tra từ
chí thiết  
[chí thiết]
  • very intimate; very close
Very intimate fraternity
A very close ally
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt