<
Trang chủ » Tra từ
chí ít  
[chí ít]
  • at least
He smokes at least forty cigarettes a day
She's at least as tall as you
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt