<
Trang chủ » Tra từ
chê cười  
[chê cười]
  • to mock; to sneer/laugh at ...
To sneer at the coward
No one's gonna laugh at you!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt