<
Trang chủ » Tra từ
châu Mỹ  
[châu Mỹ]
  • America
Kha Luân Bố tìm ra châu Mỹ năm 1492
Christopher Columbus discovered America in 1492
  • American
Organization of American States; OAS
      • American
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt