<
Trang chủ » Tra từ
chân không  
[chân không]
  • barefooted
To walk barefoot/barefooted
Don't go there with bare feet
  • vacuum
Vacuum-pump
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt