<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
chào vĩnh biệt  
[chào vĩnh biệt]
  • to part forever from somebody; to pay one's last respects; to make one's last farewells; to pay a last tribute to somebody
To pay one's last respects to a military genius
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt