<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cervelle  
danh từ giống cái
 • óc
cú đánh làm phọt óc ra
món óc bơ
 • trí óc; đầu óc
đầu óc hẹp hòi
   • suy nghĩ lung lắm
   • bắn vỡ sọ ai
   • điều đó làm cho nó mất ăn mất ngủ
   • làm cho váng óc
   • bóp óc suy nghĩ
   • bắn vào đầu tự tử
   • người khờ dại
   • làm cho rối óc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt