<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cerveau  
danh từ giống đực
 • óc, não
sự vận chuyển đến não
khối u ở não
viêm não
 • (nghĩa bóng) trí óc; bộ óc; đầu óc
bộ óc vĩ đại
đầu óc hẹp hòi
 • trung tâm trí não, đầu não
thủ đô, đầu não của cả nước
   • đau đầu
   • điên, mất trí
   • bộ óc điện tử
   • chứng sổ mũi
   • bóp trán suy nghĩ, động não
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt