<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cercle  
danh từ giống đực
 • hình tròn; đường tròn; vòng tròn
vạch một vòng tròn bằng com pa
 • vòng
cái vòng bằng đồng
vòng lượn của máy bay
đứng vòng quanh ai
(giải phẫu) vòng động mạch
 • hội
hội văn học
 • câu lạc bộ
đi câu lạc bộ
lập nên một câu lạc bộ
 • (nghĩa bóng) phạm vi
mở rộng phạm vi giao thiệp
 • (sử học) tỉnh, hạt (đơn vị hành chính)
   • vòng luẩn quẩn
rơi vào vòng luẩn quẩn
   • có hình vòng, có hình vòng tròn
nữ trang có dạng vòng tròn (nhẫn...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt