<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
centimetre  
['senti,mi:tə]
Cách viết khác : centimeter ['senti,mi:tə]
danh từ
  • một phần trăm của một mét; xăng-ti-mét
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt