<
Trang chủ » Tra từ
center  
['sentə]
danh từ & động từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) centre
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt