<
Trang chủ » Tra từ
cellule  
['selju:l]
danh từ
  • (giải phẫu) tế bào
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt