<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cela  
đại từ chỉ định không đổi
 • cái ấy, việc ấy
đừng nói đến việc ấy nữa
 • (thân mật, (nghĩa xấu)) con người ấy
con người ấy muốn làm vua
   • sau đó
   • dù thế nào... cũng
   • đúng thế, tốt lắm
   • như thế đấy
   • công việc thế nào?
   • có khoẻ không?
   • thế là cùng
   • hai mươi năm trước
   • tôi chẳng cần gì
   • chỉ bé thế này
   • về điều ấy, về chuyện ấy
phản nghĩa ceci
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt