<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ceci  
đại từ chỉ định không đổi
  • cái này, việc này
      • khi thì cái này, khi thì cái kia
phản nghĩa cela
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt