<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cathedral  
[kə'θi:drəl]
danh từ
  • nhà thờ lớn, thánh đường
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt