<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cathédrale  
danh từ giống cái
  • nhà thờ lớn
tính từ
  • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) (thuộc) giáo đường
trường giáo đường
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt