<
Trang chủ » Tra từ
category  
['kætigəri]
danh từ
  • hạng, loại
  • (triết học) phạm trù
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt