<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
catabolite  
[kə'tæbəlait]
danh từ
  • (sinh vật học) chất dị hoá, sản phẩm dị hoá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt