<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
catabolisme  
danh từ giống đực
  • (sinh vật học) sự dị hoá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt