<
Trang chủ » Tra từ
catabolism  
[kə'tæbəlizm]
danh từ
  • (sinh vật học) sự dị hoá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt