<
Trang chủ » Tra từ
cash  
[kæ∫]
danh từ (không có số nhiều)
 • tiền, tiền mặt
tôi không có tiền mặt
   • cách mua sắm mà theo đó, người mua tự lấy hàng đi sau khi trả tiền mặt
   • có tiền
   • không có tiền, cạn tiền
   • tiền nhiều như nước
   • thiếu tiền
   • trả tiền lúc nhận hàng; lĩnh hoá giao ngân
   • tiền mặt
   • bán lấy tiền mặt
ngoại động từ
 • trả tiền mặt, lĩnh tiền mặt
   • gởi tiền ở ngân hàng
   • (thông tục) chết
   • kiếm chác được ở
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt